“เทศบาลตาบลคชสิทธิ์เมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ได้จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นาย ปวิช คงสมปรีดิ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี

MG 01

name mg