“เทศบาลตาบลคชสิทธิ์เมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นำโดย นายปวิช คงสมปรีดิ์ นายกเทศมนตรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ออกพื้นที่มอบปฎิทิน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้

นายกเทศมนตรี

MG 01

name mg