กองการศึกษา
สนับสนุนการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เบ็ดเสร็จการกีฬา บำรุงซึ่งการศาสนา นำพาศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

กองการศึกษา