รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคชสิทธิ์รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคชสิทธิ์

1.นายอาคม  อัตถะสัมปุณณะ กำนันตำบลคชสิทธิ์

2.นายอาคม  บุญหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1

3.นายไพฑูรย์  โสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2

4.นายศักดิ์สิทธิ์  ไทรศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3

5.นางสาวศิริโชค  คำพุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่  4

6.นายสันติ  วัฒนเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5

7.นายโคมสันต์  หมวดสีทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6

8.นางธนัดดา  ศรีสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7

9.นางพยอม  พวงจำปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8

10.นายสุชิน  โชคทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  9

11.นายบัญชา  ยอดเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่  10

12.นางสาวตริตราภรณ์  ปัญญามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่  11

13.นางสาวปรีดาภรณ์  โพธิ์มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่  13

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.