สมาชิกสภาเทศบาล หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงมีวาระ 4 ปี มีบทบาทเป็นองค์กรนิติบัญญัติ มีอำนาจหน้าที่หลายประการที่กฎหมายกำหนด เช่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น

สมาชิคสภา