กำหนดการจัดเก็บภาษี

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

 

ประเภทภาษี

กำหนดการยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ภาษีโรงเรือน และที่ดิน

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีป้าย

เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่

เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

เดือนธันวาคม ? มกราคม ของทุกปี

 

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.