โครงการพระราชดำริด้านสารธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัน พุธ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

 

...ดำเนินการโดย กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

 

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.