โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  ศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

โดยมีการเดิรทางไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

- "สถานีเกษตรหลวงอินนนทร์" น้ำพระทัยของรัชการที่ ๙ สู่ชาวเขาเพื่อชีวิตและธรรมชาติ

- "ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน"

- ไร่จันกะผัก "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ"