กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ

(กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน)

ตามที่อำเภอหนองแคได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เป็นผู้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญขึ้น เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

โดยมี นาย แปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

และมี นาย ปวิช คงสมปรีดิ์ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและทหาร พร้อมด้วยประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย