โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ

(กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน)

โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นและซ้อมระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา