โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

โครงการพระราชดำริด้านสารธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัน พุธ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัน อังคาร ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

พิธีมอบปัญญาบัตร โรงเรียนสูงวัยคชสิทธิ์วิทยาคม รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์